Zgoda użytkownika

 1. Niniejsza Umowa jest zawarta pomiędzy:

1.1. Firma FenixSecurities (zarejestrowana jako „LoyalTech” LTD, dalej zwana „FenixSecurities” lub „Firma”) oraz osoba fizyczna, która w ten czy inny sposób zarejestrowała konto handlowe w Firmie (dalej – „Klient” lub „Trader”), łącznie zwane „Stronami”.

1.2. Firma zapewnia Klientowi za pośrednictwem swojej strony internetowej pod nazwą domeny www.fenixsecurities.eu (a także we wszystkich subdomenach określonej nazwy domeny) dostęp do platformy transakcyjnej dla działalności handlowej na rynku walutowym () i Kontraktów różnicy kursowej ().

1.3. Niniejsza Umowa licencyjna (dalej zwana „Umową”) reguluje korzystanie przez handlowca z usług handlowych Firmy. Oprócz niniejszej Umowy, stosunki między Traderem a Firmą podlegają również dodatkowym zasadom określonym w sekcjach „Polityka KYC”, „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy” i „Ujawnienie ryzyka”, „Umowa bonusowa”, które są dostępne do wglądu w odpowiednich sekcjach tej strony.

1.3.1. Usługi Firmy wynikające z niniejszej Umowy to:

1.3.1.1. Otwieranie i utrzymywanie osobistego gabinetu(ów) i kont(a) handlowego(ych) Klienta(ów).

1.3.1.2. Zapewnienie Klientowi dostępu do platform transakcyjnych, które umożliwiają mu otrzymywanie informacji i kwotowań od Firmy oraz wykonywanie transakcji handlowych.

1.3.1.3. Realizacja zleceń handlowych i niehandlowych Klienta, w wyniku których następuje zmiana stanu środków na rachunku handlowym Klienta.

1.3.1.4. Świadczenie usług informacyjnych i doradczych pod warunkiem zaakceptowania przez Klienta warunku, że wszelkie konsultacje lub informacje otrzymane przez Klienta od Firmy nie są motywowanym wezwaniem do działania, lecz mają wyłącznie charakter doradczy.

1.4. Faktem potwierdzenia świadczenia usług przez Firmę na rzecz Klienta jest posiadanie zarejestrowanego Konta Osobistego lub przetwarzanie jakiejkolwiek transakcji handlowej lub niehandlowej Klienta, w tym zapisanie środków na określonym rachunku handlowym Klienta.

 

 1. Postanowienia podstawowe

2.1. Poprzez rejestrację na stronie internetowej Firmy, Klient zgadza się w całości przyjąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wraz z dodatkowymi sekcjami wymienionymi w ust. 1.3. reguluje stosunki między Klientem a Firmą, określając procedurę korzystania z usług handlowych Firmy.

2.2. Trader, który zarejestrował się na stronie internetowej Firmy, potwierdza, że:

2.2.1. Przekazywane przez niego informacje są zgodne z prawdą.

2.2.2. Jest osobą pełnoletnią w kraju podlegającym jego jurysdykcji.

2.2.3. Dane osobowe zostaną przez niego zaktualizowane w jak najkrótszym czasie.

2.2.4. Korzystając z usług Firmy, nie zostaną naruszone zobowiązania wobec osób trzecich, które posiada Trader, jak również obowiązujące ustawodawstwo kraju jurysdykcji Tradera.

2.3. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania w jakikolwiek sposób swojej strony internetowej lub jej zawartości, platformy handlowej, do której Klient ma dostęp, treści swoich usług. Roszczenia wobec Firmy z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Tradera w wyniku takich modyfikacji nie są akceptowane.

 

 1. Legitymizacja usług Firmy

3.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za legitymizację usług Firmy w kraju jurysdykcji Klienta. Firma nie udziela porad prawnych dotyczących zezwolenia lub zakazu korzystania z usług Firmy przez Klienta. Klient zobowiązuje się sprawdzić legitymizację i dostępność ram prawnych przed faktem rejestracji w Firmie, lub ograniczyć swoją aktywność handlową manipulacją z platformą .

3.2. Firma nie wchodzi w konflikt z prawem obowiązującym w kraju jurysdykcji Klienta. Firma zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieautoryzowane lub niezgodne z prawem korzystanie z usług Firmy przez Klienta. Rejestrując się na stronie internetowej firmy, Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w jurysdykcji w odniesieniu do handlu na rynku walutowym () i Kontraktów różnicy kursowej ().

 

 1. Dostęp do usług Firmy

4.1. Klientem nie może zostać osoba, która nie osiągnęła pełnoletności w kraju podlegającym jej jurysdykcji. W przypadku wątpliwości co do wieku klienta Firma ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego osiągnięcie pełnoletności przez Klienta. Jeśli taki dokument nie zostanie dostarczony lub Firma ma podejrzenia fałszowania tego dokumentu, Firma ma prawo do zablokowania konta handlowego Klienta i cofnięcia jego dostępu do Platformy transakcyjnej.

4.2. Przedstawiciele firmy mają prawo zweryfikować prawdziwość podanych przez Klienta danych osobowych. Weryfikacja odbywa się w formie wniosku do Klienta o dostarczenie odpowiednich dokumentów (paszportu lub prawa jazdy, rachunków za media i/lub wyciągów bankowych). Sposób interakcji między Klientem a Firmą jest w tym przypadku regulowany przez sekcję „Polityka KYC”. Firma ma prawo żądać tłumaczenia i notarialnego poświadczenia żądanych dokumentów. W przypadku, gdy żądanie Firmy dotyczące dostarczenia niezbędnych dokumentów nie zostanie spełnione w uzgodnionym terminie, Firma zastrzega sobie prawo do zamrożenia rachunku handlowego Klienta i anulowania jego dostępu do Platformy transakcyjnej. W przypadku, gdy Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Firmy będzie miał podstawy do podejrzeń, że dokumenty zostały sfałszowane lub zniekształcone, Klient traci dostęp do Platformy transakcyjnej i nie może dalej korzystać z usług Firmy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich wydatków Firmy związanych z prowadzeniem rachunku handlowego, o którym mowa w punkcie 12.2.1.

4.2.1. Firma nie jest zobowiązana do przekazywania Klientowi informacji dotyczących przebiegu weryfikacji dokumentów.

4.3. Firma bez powiadomienia Klienta ma prawo do weryfikacji tożsamości Klienta. Weryfikacja ta może obejmować sprawdzenie czy imię i nazwisko, adres, wiek, historia kredytowa i prowadzona działalność handlowa są prawidłowe. W celu przeprowadzenia tego rodzaju kontroli Firma może zaangażować osoby trzecie. W przypadku wykrycia fałszerstwa przez Klienta, firma zastrzega sobie prawo do zablokowania konta handlowego Klienta i zakazu korzystania z usług Firmy w przyszłości.

4.4. Dokumenty wymagane przez Firmę od Klienta do weryfikacji tożsamości muszą zostać dostarczone przez Klienta przed pierwszym uzupełnieniem rachunku handlowego przez Klienta lub nie później niż dziesięć dni roboczych od daty pierwszego przelewu środków na rachunek handlowy Klienta. W przeciwnym razie Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do transakcji handlowych i niehandlowych do czasu, gdy wymagane dokumenty zostaną poddane procedurze weryfikacji przez Firmę.

 

 1. Prawomocność niniejszej Umowy

5.1. Trader, który nie zgadza się z którymkolwiek z punktów niniejszej Umowy, musi natychmiast zaprzestać korzystania z usług Firmy poprzez usunięcie całego oprogramowania i anulowanie swojego rachunku handlowego zgodnie z zasadami zamykania rachunku handlowego określonymi w punkcie 15 niniejszej Umowy.

5.2. Niniejsza Umowa może zostać w dowolny sposób zmieniona i zaktualizowana przez Firmę w razie potrzeby. Firma nie jest zobowiązana do informowania Klienta o zmianach w niniejszej Umowie, jak również o wszelkich uzupełnieniach. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu tygodnia kalendarzowego po opublikowaniu na stronie internetowej Firmy. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi przez Firmę, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Usług Firmy i usunięcia Rachunku handlowego zgodnie z zasadami zamykania rachunku handlowego określonymi w punkcie 15 niniejszej Umowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe przeczytanie przez Tradera niniejszej Umowy, jakichkolwiek innych Umów i ich zmian opublikowanych na stronie internetowej Firmy.

 

 1. Regulamin transakcji handlowych Klienta

6.1. Klient składa wniosek lub zlecenie. Ten wniosek lub zlecenie jest sprawdzane pod kątem poprawności w terminalu Klienta. Obliczenie zmiennego zysku lub straty na pozycji, a także obliczenie poziomu Stop Out w takim przypadku nie jest wykonywane.

6.1.1. Terminal Klienta wysyła wniosek lub zlecenie do serwera.

6.1.2. Po otrzymaniu wniosku lub zlecenia Klienta na serwer przeprowadzana jest weryfikacja poprawności tej transakcji. Wstępne obliczenie zmiennego zysku lub straty na pozycji, obliczenie poziomu Stop Out w takim przypadku nie jest wykonywane.

6.1.3. Jeśli wniosek lub zlecenie Klienta jest prawidłowe, to wniosek lub zlecenie jest umieszczane w kolejce. Kolejka jest tworzona podczas odbioru wniosku lub zlecenia. Po umieszczeniu poprawnego wniosku lub zlecenia w kolejce wyświetlany jest aktualny status przetwarzania wniosku lub zlecenia „Order is accepted” („Zlecenie przyjęte”) w oknie „Order” terminala klienta.

6.1.4. Wniosek lub zlecenie, które pojawiło się w kolejce przed innymi wnioskami lub zleceniami, jest przekazywane do przetwarzania przez Firmę. Okno „Order” w terminalu klienta wyświetla bieżący stan przetwarzania wniosku lub zlecenia „Order is in proces” („Zlecenie w trakcie realizacji”).

6.1.5. Wniosek lub zlecenie Klienta jest przetwarzane, a wynik przetwarzania jest przesyłany do serwera.

6.1.6. Wynik realizacji wniosku lub zlecenia Klienta jest przesyłany przez serwer do terminala Klienta.

6.1.7. Terminal Klienta otrzymuje wynik przetwarzania wniosku lub zlecenia Klienta z serwera, pod warunkiem, że połączenie między terminalem Klienta a serwerem jest stabilne. Dziennik terminala Klienta rejestruje czas otrzymania wyniku na terminalu handlowym Klienta. Dziennik serwera określa czas wysłania wyniku z serwera do terminala Klienta. Liczby te mogą się różnić.

6.2. W przypadku, gdy wniosek lub zlecenie Klienta znajduje się w kolejce ze statusem w terminalu klienta „Order is accepted” („Zlecenie przyjęte”), dopuszczalne jest anulowanie przez Klienta wniosku lub zlecenia. Anulowanie wniosku lub zlecenia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Cancel order” („Anuluj zlecenie”) w terminalu Klienta.

6.3. W przypadku, gdy wniosek lub zlecenie Klienta jest oznaczone jako „Order is in proces” („Zlecenie w wykonaniu”), Klient nie ma prawa anulować tego wniosku lub zlecenia.

6.4. Maksymalny czas przetwarzania ustalony przez Firmę dla jednego wniosku lub zlecenia Klienta wynosi trzy minuty. W przypadku, gdy wniosek lub zlecenie Klienta nie zostanie przekazane do terminalu Klienta w określonym czasie, wniosek lub zlecenie zostanie usunięte z kolejki.

6.5. Klient otrzymuje kwotowania za pośrednictwem terminala Klienta. Dane kwotowania są orientacyjne i stanowią dane o najlepszych dostępnych na rynku cenach Bid i najlepszych dostępnych na rynku cenach Ask uzyskanych od dostawcy płynności.

6.6. Wszelkie kwestie związane z ustalaniem aktualnego poziomu cen na rynku należą do wyłącznej kompetencji Firmy. Jednak w przypadku sprzecznej sytuacji Firma może pełnić rolę arbitra między Dostawcą a Klientem.

6.7. Firma może zainicjować audyt lub zrewidować wyniki zleceń handlowych zrealizowanych przez Klienta. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli występują oznaki naruszenia niektórych warunków umowy, wykonanie zleceń handlowych podczas prac technicznych ze strony dostawcy płynności i / lub w przypadku błędów w terminalu Klienta.

 

 1. Procedura przetwarzania transakcji wątpliwych

7.1. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku lub zlecenia Klienta w następujących przypadkach:

7.1.1.2 Jeśli Klient złożył wniosek lub zlecenie przed otrzymaniem pierwszego kwotowania na platformie transakcyjnej.

7.1.2. Jeśli liczba wniosków lub zleceń dla otwartych pozycji Klienta przekracza częstotliwość równą dziesięciu zleceń dla każdej otwartej pozycji.

7.1.3. Jeśli Klient nie ma wystarczającej ilości wolnej marży na otwarcie pozycji.

7.2. W zależności od przyczyny wskazanej w pkt. 7.1. w oknie terminalu Klienta pojawią się następujące komunikaty: „Off quotes” („Brak kwotowań”), „Cancelled by dealer” („Anulowane przez dealera”), „Not enough money” („Nie wystarczy pieniędzy”), „Trade is disabled” („Handel jest zabroniony”).

 

 1. Zasady otwierania i zamykania transakcji, procedura określania kwoty płatności za transakcję

8.1. Transakcja kupna jest przeprowadzana po cenie Ask. Transakcja sprzedaży jest przeprowadzana po cenie Bid.

8.1.1. W przypadku, gdy nastąpi otwarcie długiej pozycji, jest ona realizowana po cenie Ask. W przypadku otwarcia pozycji krótkiej odbywa się ona po cenie Bid.

8.1.2. W przypadku zamknięcia pozycji długiej (sprzedaż), jest ona dokonywana po cenie Bid. Zamknięcie pozycji krótkiej odbywa się po cenie Ask.

8.2. Proces przenoszenia otwartych pozycji na następny dzień rozpoczyna się o godzinie 11:59:45.

8.3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany wartości swapów i prowizji.

8.4. Klient zobowiązuje się zapłacić Firmie prowizję i inne koszty w wysokości podanej na stronie internetowej Firmy.

8.5. Wysokość prowizji i inne koszty mogą zostać zmienione przez Firmę bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Klienta. Firma zobowiązuje się do publikowania wszelkich zmian związanych z wysokością prowizji i innych kosztów na stronie internetowej Firmy.

8.6. Z wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w dokumentach regulacyjnych, Firma nie jest zobowiązana do przekazywania Klientowi informacji o przychodach uzyskiwanych z tytułu prowizji lub innych wynagrodzeń otrzymywanych przez Firmę w wyniku działalności handlowej Klienta.

8.7. Klient zobowiązuje się do wpłacania i utrzymywania początkowej marży i/lub marży dla blokowanych pozycji w wysokości ustalonej przez Firmę.

8.8. Początkowa marża i/lub marża dla pozycji zablokowanych jest ustalana w momencie otwarcia pozycji.

8.9. Klient zobowiązuje się do samodzielnego monitorowania poziomu wymaganej marży na swoim koncie handlowym.

8.10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Stop Out na koncie, które nastąpiło w wyniku nieterminowego wpłynięcia środków na konto Klienta.

8.11. Kolejność otwierania pozycji.

8.11.1. Podczas składania zamówienia na otwarcie pozycji Klient musi podać następujące wymagane parametry:

8.11.1.1. Nazwa instrumentu.

8.11.1.2. Wielkość transakcji.

8.11.2. Aby otworzyć pozycję za pośrednictwem terminala klienta bez korzystania z doradcy, Klient musi kliknąć przycisk Buy („Kupuję”) lub Sell („Sprzedaję”) w momencie, gdy ceny strumieniowe firmy spełniają jego oczekiwania.

8.11.3. Aby otworzyć pozycję za pośrednictwem terminala Klienta za pomocą doradcy, generowane jest zlecenie wykonania transakcji handlowej po aktualnym kwotowaniu.

8.11.4. Aby otworzyć pozycję przez terminal Klienta bez korzystania z Expert Advisor, Klient składa wniosek. Po otrzymaniu kwotowania (Bid/Ask) Klient ma możliwość otwarcia pozycji, klikając przycisk Buy („Kupuję”) lub Sell („Sprzedaję”). Firma ma prawo do wycofania kwotowania, jeśli Klient nie wyśle instrukcji w ciągu trzech sekund od otrzymania kwotowania, a także w przypadku, gdy w wyniku ruchu rynkowego kwotowanie staje się nieważne.

8.11.5. Aby otworzyć pozycję za pośrednictwem terminala Klienta za pomocą doradcy, generowany jest wniosek. Jeżeli kwotowanie oferowane przez Firmę różni się od kwotowania doradcy nie więcej niż wartość maksymalnego odchylenia, wówczas doradca wysyła do serwera zlecenie otwarcia pozycji na kwotowanie zaproponowane przez Firmę.

8.11.6. Gdy serwer otrzyma zlecenie Klienta dotyczące otwarcia pozycji, automatycznie sprawdza się stan konta handlowego pod kątem obecności wolnej marży pod otwartą pozycję, a następnie:

8.11.6.1. Nowa pozycja jest warunkowo dodawana do listy otwartych pozycji.

8.11.6.2. Określa nowy poziom wymaganej marży dla łącznej pozycji Klienta, w tym warunkowo dodanej nowej pozycji, po aktualnych cenach rynkowych w momencie weryfikacji.

8.11.6.3. Zmienne zyski i straty są obliczane według bieżących cen rynkowych dla wszystkich otwartych pozycji, z wyjątkiem pozycji dodanej warunkowo.

8.11.6.4. Obliczana jest nowa wielkość wolnej marży.

8.11.6.5. Zgodnie z wynikami obliczania nowej wolnej marży, podejmowana jest decyzja o otwarciu pozycji.

8.11.6.5.1. W przypadku, gdy wolna marża jest większa lub równa zeru, a łączna pozycja Klienta z warunkowo dodaną pozycją nie przekracza ustalonego limitu dla tego typu konta, pozycja jest otwierana. Otwarcie pozycji następuje po odpowiednim wpisie do pliku dziennika serwera.

8.11.6.5.2. W przypadku, gdy wolna marża jest większa lub równa zeru, a łączna pozycja Klienta z warunkowo dodaną pozycją nie przekracza ustalonego limitu dla tego typu konta, pozycja nie jest otwierana.

8.11.6.5.3. W przypadku, gdy wolna marża jest mniejsza niż zero, Firma zastrzega sobie prawo do nieotwierania pozycji.

8.11.7. Jeżeli w czasie przetwarzania zlecenia Klienta przez Firmę, aktualne kwotowanie instrumentu uległo zmianie, wówczas Firma ma prawo zaproponować nową cenę. W takim przypadku pojawi się okno ponownego kwotowania „Requote”. Klient chcący otworzyć pozycję po nowo zaproponowanej cenie musi odpowiedzieć „Ok” w ciągu 3 sekund, dopóki kwotowanie pozostaje aktualne. W takim przypadku zlecenie jest ponownie wysyłane na serwer i przechodzi wszystkie wymagane etapy weryfikacji. Jeśli Klient nie zaakceptuje nowej ceny w czasie, gdy kwotowanie jest aktualne, uważa się to za odmowę zawarcia transakcji przez Klienta.

8.11.8. Zlecenie Klienta na otwarcie pozycji uważa się za przetworzone, a pozycja jest otwarta po pojawieniu się odpowiedniego wpisu w pliku dziennika serwera.

8.11.9. Każda otwarta pozycja na platformie handlowej ma przypisany ticket.

8.11.10. Klient zgadza się, że Firma potrzebuje rozsądnego czasu na wykonanie zlecenia.

8.11.11. W przypadku pozycji blokowanych używany jest parametr „marża dla pozycji blokowanych”, w przypadku pozycji niezablokowanych – parametr „marża początkowa” obliczany według średniej ważonej (objętościowo) ceny pozycji niezablokowanych.

Algorytm obliczania marży jest następujący: Free Margin = Balance – New margin Floating Profit – Floating Loss.

W przypadku, gdy ustawiona wartość maksymalnego odchylenia jest różna od zera oraz różnica między początkowym a nowym kwotowaniem oferowanym przez dealera jest mniejsza lub równa określonej wartości maksymalnego odchylenia, wówczas serwer nie wysyła nowego kwotowania do terminala Klienta, ale otwiera pozycję. W związku z tym cena otwarcia w danym przedziale może być niższa lub wyższa niż cena początkowego kwotowania.

8.11.12. Klient zgadza się, że Firma ma prawo do ustalania wymagań dotyczących wysokości zabezpieczenia i marży.

8.11.13. Aby zamknąć pozycję za pośrednictwem terminalu Klienta bez korzystania z doradcy, Klient musi kliknąć przycisk „Close” („Zamknąć”) w momencie, gdy ceny strumieniowe Firmy spełniają jego oczekiwania.

8.11.14. Aby zamknąć pozycję poprzez terminal Klienta przy pomocy doradcy, należy złożyć zlecenie zamknięcia pozycji po aktualnemu kwotowaniu.

8.11.15. Aby zamknąć pozycję za pośrednictwem terminala Klienta bez użycia doradcy, Klient składa wniosek. Po otrzymaniu kwotowania (Bid/Ask) Klient, który chce zamknąć pozycję po proponowanej cenie, musi w ciągu 3 sekund, podczas gdy kwotowanie pozostaje aktualne, nacisnąć przycisk „Close” („Zamknij”). Jeśli w tym czasie Klient nie zleci Firmie, wówczas Firma ma prawo do wycofania kwotowania.

8.11.16. Aby zamknąć pozycję za pośrednictwem terminala Klienta za pomocą doradcy, generowany jest wniosek. Jeżeli kwotowanie oferowane przez Firmę różni się od kwotowania doradcy nie więcej niż wartość maksymalnego odchylenia, wówczas doradca wysyła na serwer zlecenie zamknięcia pozycji na kwotowanie zaproponowane przez Firmę.

8.11.17. Jeśli na liście otwartych pozycji na koncie handlowym znajdują się dwie lub więcej blokowanych pozycji, podczas tworzenia wniosku lub zlecenia zamknięcia któregokolwiek z nich w rozwijanej liście „Type” („Typ”) pojawia się opcja „Close By” („Zamknij przeciwnym”), po wybraniu której pojawia się jedna lub więcej pozycji otwartych, które otwarte w przeciwnym kierunku. Po wybraniu żądanej pozycji z listy aktywowany jest przycisk Close # … by#…, klikając na który klient zamyka lokowane pozycje jednej objętości lub częściowo zamyka dwie lokowane pozycje o różnej objętości. W tym przypadku mniejsza pozycja i symetryczna część większej pozycji są zamykane. Przy tym otwarta pozostaje nowa pozycja w kierunku większej z dwóch. Ta nowa pozycja jest przypisana do nowego ticketu.

8.11.18. Jeśli na liście otwartych pozycji na rachunku handlowym znajdują się dwie lub więcej zablokowanych pozycji, to gdy generowany jest wniosek lub zlecenie zamknięcia któregokolwiek z nich, na liście rozwijanej „Type” („Typ”) pojawia się opcja Multiple Close By („Zamknij nakładające się zlecenia”), po wybraniu pojawia się lista wszystkich pozycji dla tego instrumentu i aktywowany jest przycisk Multiple Close By („Zamknij nakładające się zlecenia”), po kliknięciu którego Klient zamyka wszystkie zablokowane pozycje dla tego instrumentu. Przy tym otwarta pozostaje nowa pozycja otwarta w tym samym kierunku, co pozycja większej objętości całkowitej. Ta nowa pozycja jest przypisana do nowego ticketu.

8.11.19. Zlecenie Klienta na zamknięcie pozycji uważa się za przetworzone, a pozycja jest zamknięta po pojawieniu się odpowiedniego wpisu do pliku dziennika serwera.

8.11.20. Zlecenie zamknięcia pozycji zostanie odrzucone przez Firmę, jeśli zostało otrzymane do realizacji przed pojawieniem się pierwszego kwotowania dla tego instrumentu na platformie handlowej w momencie otwarcia obrotu na rynku. W takim przypadku w oknie terminala Klienta pojawi się komunikat „Off quotes” („Brak kwotowań”).

8.11.21. Zlecenie zamknięcia pozycji zostanie odrzucone przez Firmę, jeśli zostanie przetworzone w momencie, gdy zlecenie zamknięcia pozycji (Stop Loss lub Take Profit) znajduje się w kolejce do wykonania. W takim przypadku w oknie terminala Klienta pojawi się komunikat „Off quotes” („Brak kwotowań”).

8.11.22. Klient zgadza się, że Firma potrzebuje rozsądnego czasu na wykonanie zlecenia.

 

 1. Procedura przetwarzania transakcji niehandlowych

9.1. Do transakcji niehandlowych Firma zalicza następujące działania:

 1. Uzupełnienie bilansu rachunku handlowego;
 2. Wypłata środków z rachunku handlowego;
 3. Wszelkie inne transakcje finansowe na rachunku handlowym, w tym przelew środków między kontami handlowymi Klienta.

9.1.1. Firma otwiera jeden lub więcej kont handlowych Klientowi, aby Klient mógł wykonywać działania na określonych instrumentach finansowych.

9.2. Konto handlowe Klienta jest aktywowane po dokonaniu przez Klienta minimalnej wpłaty początkowej, która jest określana i dostosowywana od czasu do czasu według uznania Firmy. Minimalna kwota depozytu początkowego może się różnić w zależności od rodzaju konta handlowego Klienta.

9.3. Klient może uzupełnić bilans swojego konta handlowego w dowolnym momencie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Uzupełnianie bilansu handlowego odbywa się za pomocą metod i walut określonych przez Firmę. Konto osobiste Klienta na stronie zawiera szczegółowe informacje o sposobach uzupełniania bilansu handlowego, które można w każdej chwili zmienić bez powiadamiania Klienta.

9.4. Zgodnie z obowiązującą polityką Firmy oraz w celu zapobiegania praniu pieniędzy i/lub finansowaniu terroryzmu, Klient musi podać niezbędne informacje potwierdzające źródło dochodów jego swoich funduszy. Firma ma prawo w dowolnym momencie poprosić Klienta o dodatkową dokumentację i/lub informacje w celu potwierdzenia źródła przychodów, ponieważ zostaną one przelane na konto handlowe Klienta. Firma ma prawo odrzucić depozyt Klienta w przypadku, gdy Firma nie jest odpowiednio poświadczona o legalności źródła dochodu klienta. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta przy użyciu nowej metody płatności, która nie została wcześniej zatwierdzona przez Firmę, Firma ma prawo zażądać potwierdzenia nowej metody płatności. Jeśli w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpłaty Klient zignoruje żądanie lub odmówi potwierdzenia metody płatności, Firma może zablokować wszystkie transakcje handlowe lub niehandlowe na koncie handlowym Klienta. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania wcześniej zaksięgowanych środków z niezweryfikowanego źródła środków na okres do momentu dostarczenia przez Klienta żądanego potwierdzenia.

9.5. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta, Firma jest zobowiązana do wpłaty odpowiedniej kwoty finansowej na odpowiednie konto handlowe Klienta, faktycznie otrzymane przez Firmę, w ciągu jednego do trzech (1-3) dni roboczych po tym, jak kwota zostanie przelana na odpowiednie konto bankowe Firmy, oznaczone jako konto Klienta.

9.6. Jeśli pieniądze wysłane przez Klienta nie zostaną przelane na konto handlowe Klienta w określonym terminie, Klient musi powiadomić o tym Firmę i zażądać od niej przeprowadzenia dochodzenia bankowego w sprawie przelewu. Klient zgadza się, że wszelkie koszty związane z dochodzeniem są pokrywane przez Klienta i odliczane od bilansu rachunku handlowego Klienta lub wypłacane bezpośrednio bankowi prowadzącemu dochodzenie. Klient rozumie i zgadza się, że w celu przeprowadzenia dochodzenia Klient musi dostarczyć firmie żądane dokumenty i certyfikaty oprócz odpowiedniego potwierdzenia swift.

9.7. Firma dokonuje wypłat środków Klienta po otrzymaniu stosownego żądania od Klienta Firmy w sposób zatwierdzony przez Firmę.

9.8. Po otrzymaniu przez Firmę od Klienta wniosku o wypłatę środków z konta handlowego Klienta, Firma wypłaca określoną kwotę w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych w przypadku, gdy spełnione są następujące wymagania:

Wniosek o wypłatę środków z konta zawiera wszystkie niezbędne informacje;

Wniosek o przelew środków na pierwotny rachunek (czy to rachunek bankowy, rachunek systemu płatności, itp.), z którego środki zostały pierwotnie przelane na konto handlowe Klienta lub na żądanie Klienta na konto bankowe należące do Klienta;

Źródło, z którego dokonywany jest przelew, należy do Klienta;

W momencie płatności bilans Klienta jest większy lub równy kwocie określonej w instrukcji wypłaty, w tym wszystkich opłatach;

Nie ma siły wyższej, która zabrania Firmie dokonywania wypłat;

Na rachunku handlowym nie ma otwartych transakcji.

9.9. Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się przekazać Firmie prawidłowe dane konta bankowego Klienta, w tym numer konta bankowego oraz imię i nazwisko właściciela konta bankowego (musi być takie samo jak imię i nazwisko Klienta), aby Firma mogła zrealizować wniosek o wypłatę za pośrednictwem przelewu bankowego.

9.10. W przypadku, gdy konto handlowe Klienta nie zostało zweryfikowane w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych i w tym okresie Klient osiągnął zysk, Firma ma prawo zablokować konto handlowe Klienta. Firma może zablokować konto handlowe Klienta, dopóki klient nie przedstawi wszystkich dokumentów tożsamości wymaganych przez Firmę zgodnie z warunkami umowy i zasadami firmy.

9.11. Firma ma prawo rozpatrywać nie więcej niż jeden wniosek wypłaty środków od Klienta dziennie, niezależnie od liczby kont handlowych, które posiada Klient.

9.11.1. W przypadku, gdy Klient spróbuje dokonać dwóch lub więcej wypłat środków z konta dziennie, Firma ma prawo rozważyć tylko ostatnie żądanie wypłaty, a wszystkie inne wnioski mogą zostać odrzucone.

9.11.2. Jednocześnie można rozpatrywać nie więcej niż trzy wnioski o wypłatę. Ponadto wszystkie zarejestrowane wnioski o wypłatę muszą spełniać wymagania punktu 9.8.

9.12. Klient zgadza się i rozumie, że Firma nie będzie akceptować płatności osób trzecich lub anonimowych na konto handlowe Klienta i nie będzie zobowiązana do wypłaty środków na inne konto strony trzeciej lub anonimowe.

9.13. Firma zastrzega sobie prawo do uzasadnionego odrzucenia wniosku Klienta o wypłatę środków za pomocą konkretnej metody innej niż metoda użyta do wpłaty środków Klienta.

9.14. Wszystkie płatności i przelewy osób trzecich są opłacane przez Klienta, a Firma ma prawo zatrzymać odpowiednie opłaty/kosztów z konta handlowego Klienta.

9.15. Klient ma prawo do złożenia wniosku o wewnętrzny przelew środków na inny rachunek handlowy Klienta, który znajduje się u Klienta w Firmie. Przelewy wewnętrzne są od czasu do czasu regulowane przez politykę Firmy.

9.16. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych przekazu pieniężnego Firma może nie być w stanie naprawić błędu, a Klient może ponieść straty.

9.17. Firma może oferować swoim Klientom bezpłatne konta demo i takie konta demo mogą zostać zamknięte i/lub usunięte bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

 

 1. Zasady przyjmowania bonusów

10.1. Klient zobowiązuje się do uważnego zapoznania się z Polityką bonusową Firmy przed zarejestrowaniem się w Programie bonusowym Firmy, zaakceptowaniem jakiegokolwiek Bonusu lub nagrody.

10.2. Bonusu przyznawane Klientowi przez Firmę są opcjonalne. Brak akceptacji bonusów przez Klienta w żaden sposób nie wpływa na interakcję między Klientem a Firmą.

10.3. Skład i istota akcji i bonusów, a także innych środków zachęcających Klientów, jest opracowywana przez Firmę. Firma ma prawo do wyboru Klientów do zastosowania konkretnej oferty promocyjnej. Wybranym przez Firmę Klientom promocja lub bonus jest oferowany na równych warunkach. Klient jest zachęcany do zapoznania się ze wszystkimi cechami oferowanego mu bonusu. Rejestracja w promocji lub akceptacja bonusu oznacza zgodę Klienta na niniejszą Politykę bonusową Firmy. Niniejsza polityka jest wiążąca dla przedsiębiorcy przez cały okres, o ile bonus jest aktywny.

10.4. Korzystanie z bonusów przez Klientów wiąże się z doświadczeniem handlowym Klienta. Korzystanie z bonusów lub ofert promocyjnych bez posiadania odpowiedniego doświadczenia u Klienta może prowadzić nie tylko do powstania zysków, ale także strat. Ryzyko związane z obrotem na rynkach finansowych obejmuje ryzyko utraty naliczonego bonusu oraz środków własnych wpłaconych na konto handlowe Firmy przez Klienta.

10.5. Firma zastrzega sobie prawo targetować program bonusowy według własnego uznania: geograficznie i zgodnie z docelowymi odbiorcami. W zależności od kraju zamieszkania Klienta warunki przyznawania bonusów i promocji mogą ulec zmianie.

10.6. Dawanie lub sprzedawanie bonusów Osobie Trzeciej jest zabronione. Bonus i promocja są powiązane z konkretnym kontem handlowym i nie mogą zostać przeniesione na inne konto handlowe.

10.7. Waluta bonusu i akcji jest taka sama jak waluta rachunku handlowego klienta.

10.8. Czas trwania promocji i bonusów zależy od Firmy. Wszystkie oferty promocyjne mogą być dostarczane z warunkami i ograniczeniami. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta niniejszych warunków Firma zastrzega sobie prawo do anulowania oferty promocyjnej. Firma zastrzega sobie również prawo do zmiany daty ważności promocji lub bonusu bez uprzedniego powiadomienia.

10.9. W przypadku, gdy Firma ma powody przypuszczać, że Klient nadużył akcji Firmy lub w jakikolwiek inny sposób naruszył umowę między Firmą a Klientem, Firma ma prawo wycofać naliczone bonusy lub zamknąć konto handlowe klienta.

10.10. Udział w programie bonusowym lub promocyjnym oznacza zgodę Klienta na wykorzystanie jego nazwy i/lub wizerunku do celów marketingowych Firmy. Przyznanie bonusu oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Firmy w związku z przyznaniem bonusu.

10.11. Akceptacja bonusu przez Klienta oznacza potwierdzenie jego świadomości na temat ograniczeń czasowych dotyczących wypłaty środków z konta handlowego, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie wymagania określone w Polityce bonusowej.

 

 1. Podstawowe terminy i definicje

11.1. Niniejsza Umowa wykorzystuje terminy i definicje, których nie ma w sekcji „Glosariusz”. W takim przypadku termin jest interpretowany zgodnie z tekstem dokumentu. Jeżeli tekst nie daje jednoznacznej interpretacji, Trader powinien kierować się pewną interpretacją terminu przede wszystkim na stronie internetowej, a dopiero potem z innych źródeł.

 

 1. Prawa i obowiązki Stron

12.1. Klient ma prawo liczyć na otrzymanie wszystkich usług Firmy, o których mowa w punkcie 1.3. Firma ma prawo zażądać od Klienta korzystania z rachunku handlowego zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest wykonania do trzech standardowych lotów w przypadku jakiejkolwiek operacji niehandlowej na rachunku (na przykład uzupełnienia bilansu konta), przy czym czas wygaśnięcia transakcji musi wynosić co najmniej 5 minut.

12.2. Firma zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zwrotu kosztów własnych na koncie handlowym Klienta w przypadku braku transakcji handlowych na koncie Klienta i/lub w przypadku wycofania środków bez dokonywania transakcji handlowych zgodnie z punktem 12.1 niniejszej Umowy. Minimalna kwota prowizji potrąconej z Konta Klienta wynosi 30% całkowitej kwoty przekazanej przez Klienta, ale nie mniej niż 80 USD (80 EUR), w zależności od waluty konta.

12.2.1. Jeśli Klient nie dokonał żadnej transakcji w ciągu 90 dni kalendarzowych, Firma może obciążyć Konto Klienta kwotą 100 USD (100 EUR), w zależności od waluty rachunku handlowego klienta. W przypadku, gdy kwota bilansu wszystkich środków Klienta w momencie odpisania prowizji jest niższa niż powyższa, Firma ma prawo anulować konto Klienta bez możliwości odzyskania. Firma może wstrzymywać miesięczną kwotę w wysokości 30 USD (30 EUR) w zależności od waluty rachunku handlowego Klienta za każdy miesiąc braku aktywności handlowej po upływie 90-dniowego okresu od dnia ostatniej transakcji dokonanej przez Klienta.

12.3. Klient ma prawo w dowolnym momencie przenieść całość lub część środków z należącego do niego konta handlowego, pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w punkcie 12.1. niniejszej Umowy.

12.3.1. Ograniczenia dotyczące pełnej lub częściowej wypłaty środków z rachunku handlowego Klienta mogą być spowodowane warunkami opisanymi w Umowie bonusowej lub w pkt. 9.8 niniejszej Umowy.

12.4. Firma ma prawo zażądać od Klienta przedstawienia danych użytych przy wpłacie środków na konto handlowe w celu dokonania przelewu całości lub części środków dostępnych dla Klienta, a także dokumentów potwierdzających źródło otrzymania środków i/lub wszczęcia procedury pełnej identyfikacji osoby.

12.5. Firma ma prawo odmówić Klientowi usługi w przypadku naruszenia przez Klienta swoich obowiązków lub zasad Firmy. W takim przypadku Firma ma prawo żądać odszkodowania za koszty lub straty wynikające z winy Klienta przy odpowiednim uzasadnieniu. Firma ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług bez podania przyczyny, w tym przypadku prawo do odszkodowania przez Firmę zostaje utracone.

12.6. Firma ma prawo zawiesić świadczenie usług Klientowi, zablokować konto na okres do 10 (dziesięciu) dni roboczych i przeprowadzić badanie transakcji Klienta pod kątem możliwości ich wykonania i/lub w celu wykrycia ewentualnych awarii technicznych lub naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy. Procedura ta może zostać zainicjowana w następujących przypadkach:

12.6.1. Klient próbował samodzielnie modyfikować komponenty oprogramowania klienckiej części platformy transakcyjnej (modyfikować kod binarny), skanować porty serwerowej części platformy transakcyjnej, a także podejmować wszelkie działania o charakterze złośliwym, które mają na celu spowodowanie przeciążenia, awarii lub nieprawidłowego działania platformy transakcyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zachowania klienta, firma ma prawo odmówić klientowi usługi, aż do zablokowania jego konta i wymuszenia zamknięcia wszystkich otwartych pozycji Klienta.

12.6.2. Klient nie podał wiarygodnych informacji o własnej osobie podczas rejestracji konta handlowego.

12.7. W przypadku kontrowersyjnej sytuacji, która może mieć miejsce podczas prowadzenia działalności handlowej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Firmę w formie pisemnej na adres e-mail [email protected] zgodnie z punktem 14 niniejszej Umowy, uprzednio zamykając wszystkie otwarte pozycje na swoim koncie handlowym.

12.8. Firma ma prawo do zamknięcia całości lub części otwartych pozycji (umów) Klienta, jeżeli kwota strat zmiennych przekroczy 90% kwoty początkowej marży wymaganej przez Firmę w celu zabezpieczenia wszystkich otwartych pozycji.

12.9. Klient ma prawo tworzyć dowolną liczbę kont handlowych w Firmie i przekazywać je stronom trzecim według własnego uznania, przy czym w pełni przyjmuje odpowiedzialność za działania osób trzecich na swoim koncie handlowym.

12.10. Klient ma prawo w każdej chwili zmienić hasła (kody dostępu) do Konta osobistego i terminalu handlowego. Klient jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji o hasłach i kodach dostępu do swojego konta handlowego.

 

 1. Okoliczności siły wyższej

13.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie i/lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie i/lub niewłaściwe wykonanie było spowodowane okolicznościami siły wyższej, czyli takimi, których Strony nie mogły racjonalnie przewidzieć ani zapewnić (zapobiec). Do takich okoliczności należą między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami, inne klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, epidemie i epizootie, akty terrorystyczne, zamieszki, akty i działania władz, embargo, wojny i konflikty zbrojne lub inne okoliczności niezależne od woli stron, zwane potocznie siłą wyższą.

13.2. Do okoliczności wyłączających odpowiedzialność (siły wyższej), zgodnie z niniejszą Umową, należą również bezprawne działania przeciwko firmie, jej pracownikom i/lub jej majątkowi, w tym ataki hakerów i inne bezprawne działania przeciwko serwerom firmy.

13.3. Działania siły wyższej wynikające z niniejszej Umowy obejmują również zawieszenie, likwidację lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku, lub brak jakiegokolwiek wydarzenia, na którym Firma opiera kwotowania, lub wprowadzenie ograniczeń, lub specjalnych, lub niestandardowych warunków handlowych na dowolnym rynku albo w odniesieniu do takiego wydarzenia.

13.4. W przypadku wystąpienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność (siły wyższej), Firma ma prawo bez uprzedniego powiadomienia Klienta do wykonania któregokolwiek z następujących działań:

13.4.1. Zwiększyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.

13.4.2. Zamknąć dowolną lub wszystkie otwarte pozycje Klienta po takiej cenie, którą Firma słusznie uzna za uczciwą.

13.4.3. Podjąć wszelkie inne działania (lub powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań) przeciwko Firmie, Klientowi lub innym klientom, jeśli Firma uzna to za stosowne w tych okolicznościach.

13.5. Strona, dla której niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostało spowodowane okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność (siła wyższa), musi poinformować drugą Stronę o takich okolicznościach w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczęcia.

13.6. Strona, która nie powiadomi kontrahenta o wystąpieniu okoliczności wyłączających odpowiedzialność w określonym terminie, nie może odnosić się do nich jako okoliczności wyłączających odpowiedzialność.

 

 1. Procedura rozstrzygania sporów

14.1. Ewentualne spory i rozbieżności wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.

14.2. W przypadku wystąpienia sytuacji spornej klient, który uzna swoje interesy za naruszone, jest zobowiązany do wniesienia roszczenia do Firmy.

14.3. Terminy do złożenia roszczenia:

14.3.1. Roszczenie, którego podstawą do przedstawienia jest relacja Stron w sprawie transakcji handlowych na rynkach finansowych, musi zostać złożone przez Klienta w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powstania podstaw do jego przedstawienia.

14.3.2. Roszczenie, którego wniesienie jest związane z wykonywaniem transakcji niehandlowych i innymi przyczynami, musi zostać złożone przez Klienta w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od momentu powstania podstaw do jego przedstawienia.

14.3.3. Niewykazanie przez Klienta roszczenia w określonym terminie jest potwierdzeniem jego zgody z działaniami Firmy oraz braku przedmiotu do jakichkolwiek sporów i nieporozumień.

14.4. Roszczenia skierowane przez Klienta z naruszeniem tych terminów nie są rozpatrywane przez Firmę.

14.5. Roszczenie musi zostać złożone przez Klienta w formie wiadomości e-mail i przesłane na oficjalne adresy e-mail opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Firmy. Roszczenia złożone w innym formacie (w publicznym zasobie internetowym, telefonicznie, faksem lub w jakikolwiek inny sposób) nie będą rozpatrywane.

14.6. Roszczenie musi zawierać następujące informacje:

14.6.1. Imię i nazwisko Klienta.

14.6.2. Login do terminala handlowego lub numer konta handlowego.

14.6.3. Opis sytuacji spornej.

14.7. Roszczenie, którego podstawą są transakcje handlowe na rynkach finansowych, musi również obejmować:

14.7.1. Data i czas wystąpienia problematycznej sytuacji (zgodnie z czasem platformy handlowej).

14.7.2. Ticket (numer) spornej pozycji lub oczekującego zlecenia.

14.7.3. Nazwa dokumentu regulacyjnego i numer punktu, który według Klienta został naruszony przez Firmę.

14.7.4. Opis działań, które według Klienta Firma musi podjąć w celu zaspokojenia roszczenia.

14.8. Firma ma prawo odrzucić roszczenie i zawiesić świadczenie usług Klientowi, jeżeli roszczenie zawiera:

14.8.1. Emocjonalna ocena sytuacji sprzecznej.

14.8.2. Obraźliwe wypowiedzi wobec Firmy i/lub jej pracowników.

14.8.3. Wulgaryzmy.

14.9. Firma może odrzucić roszczenie Klienta w przypadku nieprzestrzegania warunków rejestracji i wysłania roszczenia, o których mowa w punkcie 14 niniejszej Umowy, a także w przypadku, gdy sporne zlecenie zostało zrealizowane ze środków Firmy lub zyski uzyskane głównie na środki Firmy (premie, wypłaty, nagrody, nagrody i kredyty) lub na wirtualne środki na koncie demo.

14.10. Firma rozpatruje roszczenie i jak najszybciej podejmuje decyzję w sprawie spornej sytuacji. W przypadku, gdy w roszczeniu znajdują się wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, termin jego rozpatrzenia wynosi:

14.10.1. Trzy dni robocze od daty otrzymania w przypadku, gdy podstawą do złożenia roszczenia były transakcje handlowe na rynkach finansowych.

14.10.2. Dwadzieścia dni kalendarzowych od daty otrzymania w przypadku, gdy podstawą do złożenia roszczenia były inne przyczyny, z wyjątkiem opisanych w punkcie 14.10.1.

14.11. W przypadku, gdy Firma jest zmuszona zażądać dodatkowych informacji i/lub dokumentów od Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji, wówczas początek okresu rozpatrywania reklamacji jest momentem, w którym Firma otrzyma wszystkie wymagane informacje i/lub dokumenty od Klienta.

14.12. Plik dziennika serwera jest głównym źródłem informacji przy rozpatrywaniu spornej sytuacji związanej z transakcjami handlowymi Klienta na rynkach finansowych. Informacje zawarte w pliku dziennika serwera mają bezwarunkowy priorytet w odniesieniu do wszystkich innych argumentów podczas rozpatrywania spornej sytuacji, w tym informacji zawartych w pliku dziennika terminala Klienta.

14.13. W przypadku, gdy roszczenie zostanie uznane za uzasadnione, rozliczenie następuje w formie rekompensaty naliczonej na konto handlowe Klienta. Firma nie zwraca zysków, które Klient otrzymał, w tym w przypadku, gdy Klient miał zamiar dokonać jakiegokolwiek działania, ale nie dokonał go z jakiegokolwiek powodu. Firma nie rekompensuje żadnych szkód wtórnych ani strat moralnych.

14.14. W przypadku podjęcia pozytywnej dla Klienta decyzji w sprawie spornej sytuacji, Firma nalicza wypłatę rekompensaty na konto handlowe Klienta w ciągu jednego dnia roboczego.

14.15. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej, nieopisanej w niniejszej Umowie i jej załącznikach, ostateczną decyzję podejmuje Firma w oparciu o ogólnie przyjętą praktykę rynkową, politykę wewnętrzną Firmy oraz rozumienie przez Firmę uregulowania prawnego sytuacji konfliktowej.

14.15.1. Do porównywania kwotowań dopuszcza się stosowanie kwotowań dowolnego innego animatora rynku, które są wykorzystywane do przeprowadzania przez Firmę na ich podstawie analizy porównawczej.

14.16. Jeżeli w trakcie negocjacji nie dojdzie do porozumienia i/lub Klient nie zgadza się z decyzją Firmy, spory są kierowane do właściwych organów sądowych w sposób określony przez prawo.

14.17. Niniejsza Umowa została opracowana i działa zgodnie z normami prawnymi Państwa Bułgaria. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową strony kierują się obowiązującymi normami prawa Państwa Bułgarii. Wszystkie spory i nieporozumienia, które nie zostały rozstrzygnięte przez strony w drodze negocjacji, są przekazywane przez nie do rozpatrzenia organom sądowym Państwa Bułgaria.

14.18. Strony zgadzają się, że:

14.18.1. Organy sądowe Państwa Bułgaria mają prawo wyłącznej jurysdykcji w odniesieniu do niniejszej Umowy.

14.18.2. Rezygnują z wszelkich protestów w związku z postępowaniem w sporach wynikających z niniejszej Umowy przed organami sądowymi państwa Bułgarii.

 

 1. Zamknięcie konta i rozwiązanie Umowy

15.1. Zamknięcie konta jest uważane za chęć Klienta do całkowitego wycofania pieniędzy ze wszystkich kont handlowych, których właścicielem jest Klient.

15.2. W celu całkowitego zamknięcia konta przez Klienta, Klient musi skontaktować się z Firmą na adres e-mail [email protected] poprzez złożenie pisemnego wniosku o swoim zamiarze. Minimalny okres na rozpatrzenie takiego wniosku to pięć dni roboczych, przy czym możliwość wykonywania operacji handlowych i niehandlowych dla Klienta nie będzie dostępna.

15.3. Całkowite zamknięcie konta handlowego Klienta i wypłata środków na rzecz Klienta może potrwać do sześciu miesięcy kalendarzowych. W takim przypadku możliwość wykonywania jakichkolwiek operacji (handlowych i/lub niehandlowych) nie będzie dostępna dla Klienta.

15.3.1. Klient ma prawo powiadomić firmę o zmianie decyzji, wysyłając stosowną wiadomość e-mail [email protected].

15.4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszej umowy i/lub chęci całkowitego zamknięcia konta handlowego, a także w przypadkach określonych przez przepisy prawa, Firma ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy jednostronnie zgodnie z regulaminem całkowitego zamknięcia konta, o którym mowa w punkcie 15.2, 15.3 niniejszej Umowy, powiadamiając o tym Klienta w ciągu pięciu dni roboczych poprzez wysłanie wiadomości na zarejestrowany adres e-mail Klienta. W przypadku gdy Klient ma otwarte pozycje w momencie rozwiązania Umowy, Firma ma prawo do samodzielnego zamknięcia ich po aktualnej cenie rynkowej. Firma zwraca Klientowi lub jego prawnemu przedstawicielowi saldo środków na jego kontach, ale nie więcej niż kwota wpływów netto środków (suma wszystkich depozytów pomniejszona o sumę wszystkich wypłat Klienta) na rachunkach Klienta. Następnie saldo środków na rachunkach Klienta jest obciążane i nie może zostać przywrócone w przyszłości.