Ujawnienie ryzyka i ostrzeżenie

 1. Wstęp

1.1. Firma FenixSecurities (zwana dalej Firmą) informuje swoich obecnych i potencjalnych Klientów o konieczności zapoznania się z niniejszym Ostrzeżeniem o ryzyku przed założeniem konta transakcyjnego na Platformie transakcyjnej Firmy i rozpoczęciem działalności handlowej.

1.1.1. Niniejszy dokument nie ujawnia wszystkich ewentualnych ryzyk i nie wyjaśnia innych istotnych aspektów związanych z manipulacjami na rynkach finansowych.

1.1.2. Ostrzeżenie o ryzyku zostało opublikowane na niniejszej stronie internetowej, aby, bez wprowadzania w błąd, wyjaśnić potencjalnym i obecnym Klientom Firmy charakter ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów finansowych na Platformie transakcyjnej.

1.2. Ostrzeżenie o ryzyku wraz z Umową użytkownika i wszystkimi aneksami opublikowanymi w odpowiednich sekcjach niniejszej strony internetowej reguluje relacje pomiędzy Klientem a Firmą. Rejestrując się na Platformie transakcyjnej Firmy, Klient potwierdza, że ​​w pełni rozumie niniejsze Ostrzeżenie i je akceptuje.

1.3. Ostrzeżenie o ryzyku dotyczy wyłącznie stron internetowych i platform należących do Firmy i nie dotyczy stron internetowych, do których można przejść poprzez kliknięcie w banery i linki zamieszczone na stronach internetowych Firmy.

 1. Opłaty i podatki

2.1. Za świadczenie usług Firmy na rzecz Klienta w interesie Spółki pobierane są prowizje, jak opisano w punkcie 12.2 Umowy licencyjnej użytkownika. Przed rozpoczęciem handlu na Platformie handlowej Firmy, Klient jest zobowiązany do przeanalizowania wszystkich możliwych prowizji, które mogą zostać pobrane z rachunku handlowego Klienta na rzecz Firmy. Klient zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszystkie koszty związane z zarejestrowanym przez niego kontem transakcyjnym.

2.2. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie zostały wyróżnione w sposób monetarny (ale jako np. Wartość procentowa), Klient powinien wiedzieć, do jakich kwot takie opłaty mogą dojść.

2.3. Firma może zmienić swoje opłaty w każdej chwili.

2.4. Istnieje ryzyko, że transakcje Klienta na rachunku handlowym mogą podlegać opodatkowaniu i/lub jakiejkolwiek innej prowizji, na przykład z powodu zmian w ustawodawstwie kraju jurysdykcji Klienta lub osobistych okoliczności Klienta. Firma nie gwarantuje, iż podatki lub inne opłaty urzędowe nie będą naliczane. Firma nie oferuje porad podatkowych.

2.5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki i/lub inne opłaty związane z jego transakcjami.

2.6. Nadmienia się, iż podatki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

 1. Ryzyko związane ze Stronami Trzecimi

3.1. Firma ma prawo przekazywać środki otrzymane od Klienta stronom trzecim (np. pośrednikowi, bankowi, rynkowi finansowemu, agentowi rozrachunkowemu, centrum rozliczeniowemu lub kontrahentowi OTC, z których każdy może znajdować się poza krajem rejestracji Firmy) w celu przechowywania środków lub wypełniania zobowiązań Firmy w odniesieniu do transakcji dokonywanych przez Klienta. (np. w związku z wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego).

3.1.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za czyny lub zaniedbania stron trzecich, którym przekazuje środki otrzymane przez Klienta.

3.2. Osoba trzecia, której Firma przekazuje zasoby finansowe, może przechowywać je na rachunku zbiorczym (omnibus accounts). Środki na takim koncie nie mogą zostać podzielone według konkretnych Klientów. W przypadku niewypłacalności lub innego podobnego postępowania przeciwko stronie trzeciej Firmie przysługuje niezależne roszczenie wobec strony trzeciej w imieniu Klienta. Klient będzie narażony na określone ryzyko, polegające na tym, że środki otrzymane przez Firmę od strony trzeciej są niewystarczające, aby spełnić wymagania Klienta w odniesieniu do jego rachunku handlowego. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności ani obowiązku za jakiekolwiek straty Klienta.

3.3. Firma może zdeponować środki Klienta u podmiotu, który może mieć interes bezpieczeństwa, zastaw lub prawo odstępnego w związku z tymi środkami.

3.4. Bank lub inna instytucja finansowa, z którą współpracuje Firma, może mieć interesy sprzeczne z interesami Klienta.

 1. Niewypłacalność

4.1. Niewypłacalność Firmy lub niewypełnienie niektórych zobowiązań może prowadzić do likwidacji pozycji handlowych Klienta, lub ich zamknięcia bez uzyskania zgody Klienta.

 1. Ryzyka techniczne

5.1. Klient a nie Firma będzie ponosić odpowiedzialność za ryzyko strat finansowych spowodowanych awarią, niewłaściwym funkcjonowaniem, zakłóceniem, przerwanym połączeniem lub szkodliwymi działaniami informacyjnymi, komunikacją, przerwami w dostawie elektryczności, awarią elektroniki lub innych systemów.

5.2. Jeśli Klient zawiera transakcje poprzez systemy elektroniczne, będzie wystawiony na ryzyka związane z takim systemem wliczając w to awarię sprzętu, oprogramowania, serwerów, linii komunikacyjnych oraz Internetu. Wynikiem takiej awarii może być brak wykonania zlecenia według instrukcji Klienta lub całkowity brak wykonania. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie awarie.

5.3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż niezaszyfrowane informacje przekazywane przez email nie są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

5.4. Podczas szczytowego obciążenia na rynkach finansowych Klient może zauważyć trudności w połączeniu się z platformą Spółki za pomocą smartfona, komputera osobistego lub innego urządzenia. Problemy z połączeniem z platformą Firmy mogą być obserwowane w okresach zwiększonej zmienności na rynkach finansowych (np. w momencie publikacji kluczowych wskaźników makroekonomicznych).

5.5. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, iż Internet może podlegać sytuacjom, które mogą mieć wpływ na jego możliwość połączenia się ze Strona Firmy lub Platformami Firmy, wliczając w to ale nie ograniczając do zakłóceniach lub przerwach w komunikacji, awarie sprzętu oraz oprogramowania, przerwy w połączeniu z Internetem, awarie publicznych sieci energetycznych lub atak hakerów. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek lub szkody poniesione w skutek takich wydarzeń, które nie podlegają jej kontroli, lub za jakiekolwiek inne straty, koszty, zobowiązania oraz wydatki (wliczając bez ograniczeń utratę zysku), które mogą powstać w wyniku niemożności Klienta do połączenia się ze Stroną Firmy i/lub Platformami Firmy lub braku możliwości wysłania zleceń lub Transakcji.

5.6. W przypadku korzystania ze sprzętu komputerowego oraz sieci komunikacji danych oraz głosu, Klient ponosi następujące między innymi ryzyka, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne powstałe w ten sposób straty:

5.6.1. Odcięcie sprzętu od elektryczności po stronie Klienta lub dostawcy, lub operatora komunikacyjnego (wliczając komunikacje głosową), który obsługuje Klienta;

5.6.2. Fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacyjnych używanych do połączenia Klienta i dostawcę (dostawca komunikacji), dostawcy oraz dostawcy obsługującego transakcje oraz informacje Klienta;

5.6.3. Zakłócenia (niedopuszczalnie niska jakość) w komunikacji poprzez kanały używane przez Klienta lub Firmę, lub kanały używane przez dostawcę, lub operatora komunikacyjnego (wliczając w to komunikacje głosową), które są używane przez Klienta Lub Firmę;

5.6.4. Złe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia Terminala Klienta;

5.6.5. Nieterminowa aktualizacja Terminala Klienta;

5.6.6. Podczas zawierania transakcji przez telefon (linie naziemne lub komórkowe) Klient naraża się na ryzyko problematycznego wybierania podczas próby kontaktu z pracownikiem brokera Firmy z powodu jakości komunikacji oraz przeładowania kanałów;

5.6.7. Korzystanie z kanałów komunikacyjnych, sprzętu lub oprogramowania generują ryzyko nieotrzymania wiadomości (wiadomości SMS) od Klienta przez Firmę;

5.6.8. Awaria lub niedziałania Platformy, co uwzględnia również Terminal Klienta.

5.7. Klient może ponieść strat finansowe poprzez powstanie zaistnienie powyższych zagrożeń, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za powstanie tych zagrożeń, a Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione straty.

 1. Platforma Handlowa

6.1. Klient jest ostrzegany, że handlując na rynkach finansowych, przyjmuje na siebie ryzyko strat finansowych, które mogą wyniknąć z:

6.1.1. Awarie urządzeń, oprogramowania Klienta jak również niska jakość połączenia;

6.1.2. Awaria, niewłaściwe działanie lub używanie sprzętu lub oprogramowania należącego do Klienta lub Firmy;

6.1.3. Niewłaściwe działanie sprzętu Klienta;

6.1.4. Złe ustawienia Terminalu Klienta;

6.1.5. Opóźnione aktualizacje Terminalu Klienta.

6.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jedynie jedna instrukcja może być w kolejce w danej chwili. Po wysłaniu przez Klienta Instrukcji, wszystkie dalsze Instrukcji przesłane przez Klienta są ignorowane.

6.3. Klient Przyjmuje do wiadomości, iż Baza kwot w Terminalu Klienta nie jest godnym zaufania źródłem informacji o Przepływie Kwot, ponieważ połączenie pomiędzy Terminalem Klienta a Serwerem może zostać zakłócone w pewnej chwili, a pewne kwoty mogą po prostu nie osiągnąć Terminala Klienta.

6.4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamknięcie okna do składania/usuwania zleceń lub zamykania/otwierania pozycji, Instrukcja wysłana na Serwer nie zostanie anulowana.

6.5. Zlecenia mogą zostać wykonane jeden raz podczas pozostawania w kolejce. Wiele zleceń o z tego samego Konat Klienta nie może być wykonana w tym samym czasie.

6.6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamknięcie Zlecenia nie powoduje jego anulowania.

6.7. Jeśli Klient nie otrzymał wyniku wykonania poprzednio wysłanego Zlecenia, jednak decyduje się powtórzyć Zlecenie, Klient przyjmuje na siebie ryzyko wykonania dwóch transakcji zamiast dwóch.

6.8. Klient przyjmuje do wiadomość, że jeśli oczekujące Zlecenie zostało już wykonane, ale Klient wysyła zlecenia o jego modyfikacji, wtedy jedyną wykonywaną instrukcją która będzie wykonana, będzie instrukcja modyfikacji „Stop Loss” i/lub „Take Profit” na otwartej pozycji podczas wykonania Oczekującego Zlecenia.

 1. Komunikacja między Klientem a Firmą

7.1. Klient akceptuje ryzyko poniesienia start finansowych spowodowanych przez opóźnione wysłanie przez Firmę informacji i\lub niewysłanie jej wcale.

7.2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż nieszyfrowane wiadomości przekazywane droga email nie są chronione przez nieautoryzowanym dostępem.

7.3. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp nieautoryzowany dostęp stron trzecich do informacji, wliczając w to adresy elektroniczne, datę komunikacji osobistej oraz dane osobiste, dane dostępowe podczas, gdy powyższe są przekazywane drogą Klientem a Firmą, lub podczas używania Internetu, lub innej sieci komunikacyjnej, telefonu lub innych środków elektronicznych.

7.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne ryzyka i straty w związku z niedostarczonymi wiadomościami wewnętrznymi i zewnętrznymi wysyłanymi do Klienta przez Firmę.

 1. Wydarzenie spowodowane przez Siłę Wyższą

8.1. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Firma może nie mieć możliwości wykonania Zlecenia Klienta lub wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy z Klientem.  W efekcie Klient może ponieść starty finansowe.

 8.2. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności ani nie przyjmie na siebie zobowiązań za jakikolwiek typ starty lub uszczerbku powstałe w wyniku awarii, zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z tej Umowy, jeśli taka awaria, zakłóceni lub opóźnienie powstało w skutek Siły Wyższej.

 1. Ogólne Ostrzeżenie o Ryzyku dla Złożonych Instrumentów Finansowych ()

9.1. Handel Kontraktami jest wysoce spekulacyjny i bardzo ryzykowny. Ten rodzaj handlu jest odpowiedni tylko dla tych inwestorów, którzy:

9.1.1. Rozumieją i są gotowi podjąć ekonomiczne, prawne oraz inne związane z tym ryzyka;

9.1.2. Biorą pod uwagę ich osobistą sytuacje finansową, zasoby finansowe, styl życia oraz zobowiązania oraz są w stanie znieść pod względem finansowym utratę całej inwestycji;

9.1.3 posiadają wystarczającą wiedzę, znajomość rynku i doświadczenie, aby móc samodzielnie oceniać zalety i ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi.

9.2. Firma ma prawo do udzielania Klientowi wszelkich zaleceń dotyczących instrumentów finansowych, aktywów bazowych, rynków i inwestycji zgodnie z punktem 1.3.1.4. Umowa użytkownika. Dlatego, jeśli Klient nie rozumie ryzyka związanego z handlem, powinien zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Jeżeli Klient, nawet po uzyskaniu niezależnych konsultacji związanych z obrotem instrumentami finansowymi, nie zdawał sobie sprawy ze stopnia ryzyka, musi niezwłocznie zaprzestać działalności handlowej i powiadomić o tym Firmę pocztą elektroniczną.

9.3. Kontrakty s są pochodnymi instrumentami finansowymi, których ceny ustalane są na podstawie cen instrumentów bazowych/rynków, do których się odnoszą(np. Waluty, indeksy, giełdy, metale, kontrakty terminowe indeksów, kontrakty forward etc.). Jest zatem ważne, aby Klient zrozumiał ryzyko związane z handlem na konkretnym instrumencie bazowym/rynku, ponieważ fluktuacje na instrumencie bazowym. Rynku mają wpływ na zysk z transakcji Klienta.

9.4. Informacje o przeszłych wynikach Instrumentu Finansowego nie gwarantują aktualnych ani przyszłych wyników. Korzystanie z danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy na temat przyszłych wyników Instrumentu Finansowego, do którego odnosi się informacja.

9.5. Dźwignia i Lewarowanie

9.5.1. Transakcje na walutach obcych oraz pochodnych Instrumentach Finansowych niosą ze sobą duży stopień ryzyka. Kwota początkowej inwestycji może być stosunkowo niska w porównaniu do kwoty kontraktu, zatem transakcje są lewarowane.

9.5.2. Względnie mały ruch rynkowy będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na środki zdeponowane przez Klienta; może to pracować na korzyść lub niekorzyść Klienta. Klient stracić całość początkowej Marży oraz dodatkowych środków zdeponowanych w Firmie w celu ochrony pozycji. Jeśli rynek poruszy się niezgodnie z interesem Klienta lub zwiększą się wymagania Marży, Klient może być poproszony o zdeponowanie dodatkowych środków w krótkim czasie w celu ochrony swojej pozycji. Odmówienie wysłania dodatkowych środków może skutkować zamknięciem jego pozycji przez Firmę I będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub deficyty.

9.6. Zlecenia oraz Strategie redukujące Ryzyko

9.6.1. Składanie pewnych Zleceń (np. „Stop Loss” tam gdzie pozwala na to prawo, lub „Stop Limit”), które mają na celu ograniczenie strat do pewnego poziomu mogą nie być adekwatne, jeśli warunki rynkowe nie pozwalają na wykonanie takich Zleceń, np. z powodu braku płynności na rynku. Strategie używające kombinacji pozycji takich jak „spread” czy „straddle” mogą być równie ryzykowne co zajmowanie prostych pozycji „long” i „short”. Z tego powodu Zlecenia „Stop Loss” oraz „Stop Limit” nie gwarantują ograniczenia strat.

9.6.2. „Trailing Stop” oraz program „Expert Advisor” nie gwarantują ograniczenia strat.

9.7. Zmienność

9.7.1. Niektóre Pochodne Instrumenty Finansowe handlowanie są w trakcie sesji dziennych z dużymi ruchami cen. Dlatego Klient musi brać pod uwagę możliwość wysokich strat oraz zysków. Ceny Pochodnych Instrumentów Finansowych ustalane są na podstawie cen Instrumentów Bazowych, do których Instrumenty się odnoszą. Pochodne Instrumenty Finansowe i powiązane z nimi Instrumenty Bazowe mogą być bardzo zmienne. Ceny Pochodnych Instrumentów Finansowych oraz Instrumentów Bazowych mogą ulegać szybkim zmianom na dużą skalę i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne wydarzenia i zmiany warunków, a żadne z nich nie mogą być kontrolowane przez Firmę lub Klienta. W pewnych okolicznościach wykonanie zlecenia Klienta może być niemożliwe po oferowanych cenach, co może prowadzić do strat. Ceny Pochodnych Instrumentów Finansowych oraz Instrumentów Bazowych będzie zależny między innymi zmiennych popytu i podaży, programów i polityk rządowych, rolniczych, komercyjnych oraz międzynarodowych wydarzeń politycznych i ekonomicznych oraz psychologicznych warunków panujących na danym rynku.

9.8. Marża

9.8.1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż bez względu na jakiekolwiek informacje oferowane przez Firmę, wartość Pochodnego Instrumentu Finansowego może zmieniać się w górę i w dół, i może się okazać, iż cała inwestycja straci swoją wartość.  Wynika to z systemu naliczania marży stosowanych przy takich transakcjach, który oferuje niskie wymagania co do depozytu i marży względem wartości całego kontraktu, a przez to nawet mały ruch na Instrumencie Bazowym może mieć nieproporcjonalny wpływ na transakcję Klienta. Jeśli ruch na Rynku bazowym jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć znaczny zysk, jednak równie mały ruch może wystawić Klienta na utratę nie tylko całego depozytu, ale również na dodatkowe straty.

9.9. Płynność

9.9.1. Niektóre instrumenty bazowe mogą stracić płynność w wyniku zmniejszonego popytu. Klient może nie uzyskać informacji o nich lub związanych z nim ryzykiem.

9.10. Zawieszenie Handlu

W pewnych sytuacjach upłynnienie pozycji może okazać się trudne lub niemożliwe. Może to się wydarzyć w chwilach gwałtownego ruchu cen, jeśli cena podczas jednej sesji spada lub rośnie w takim stopniu, że powoduje to handel na konkretnej giełdzie jest ograniczony lub zawieszony. Złożenie zlecenia „Stop Loss” nie musi koniecznie oznaczać ograniczenia strat Klienta, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwiać wykonanie takiego Zlecenia po ogłoszonych cenach. Dodatkowo w pewnych warunkach rynkowych wykonanie zlecenia „Stop Loss” może odbyć się na gorszych warunkach niż po ogłoszonych cenach, a zrealizowane straty mogą być wyższe niż przewidziano.

 1. Porady i rekomendacje

10.1. Klient samodzielnie zawiera transakcje i podejmuje odpowiednie decyzje oparte na własnym przekonaniu. Kontaktując się z Firmą w celu zawarcia jakiejkolwiek transakcji, Klient oświadcza, że ​​jest w pełni odpowiedzialny za dokonanie własnej niezależnej oceny i przeprowadzenie badania możliwych ryzyk związanych z transakcją. Klient oświadcza, że ​​posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby dokonać samodzielnej oceny wszystkich zalet i ewentualnych ryzyk każdej poszczególnej transakcji. Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących przydatności produktów będących przedmiotem obrotu w ramach niniejszej Umowy i nie przyjmuje żadnych zobowiązań powierniczych wobec Klienta. Usługi informacyjno-doradcze są świadczone w przypadku, gdy Klient zaakceptuje, że wszelkie konsultacje lub informacje otrzymane od Firmy nie stanowią motywowanego wezwania do działania, ale mają jedynie charakter rekomendacyjny.

10.2. Firma nie będzie miała obowiązku udzielania Klientowi jakichkolwiek porad prawnych, podatkowych lub innych związanych z jakąkolwiek Transakcją. Klient powinien zasięgnąć porady niezależnego eksperta, w przypadku, gdy Klient ma wątpliwości co do tego, czy może on zaciągnąć zobowiązania podatkowe. Niniejszym Klient zostaje ostrzeżony, że ​​krajowe przepisy podatkowe mogą od czasu do czasu ulegać zmianom.

10.3. Firma może od czasu do czasu i według własnego uznania przekazywać Klientowi informacje (w biuletynach, które Firma może publikować na swojej stronie internetowej, subskrybentów za pośrednictwem swojej strony internetowej, Platformy handlowej lub w inny sposób), zalecenia, wiadomości, komentarze rynkowe lub inne informacje, ale nie jako usługa. W takim przypadku:

10.3.1. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za takie informacje;

10.3.2. Firma nie udzieli żadnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień co do dokładności, poprawności lub kompletności takich informacji, ani co do podatkowych lub prawnych konsekwencji jakiejkolwiek związanej z nimi Transakcji;

10.3.3. Informacje takie dostarczane będą wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych i nie będą równoznaczne z doradztwem inwestycyjnym lub niezamówionymi promocjami finansowymi adresowanymi do Klienta;

10.3.4. Jeżeli dokument będzie zawierać ograniczenie dotyczące osoby lub kategorii osób, dla których nie jest przeznaczony lub wśród których nie może być rozpowszechniany, Klient zobowiązuje się, że nie przekaże go żadnej takiej osobie lub kategorii osób;

10.3.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed wysyłką Firma mogła sama podjąć działania w celu wykorzystania informacji, na których opiera się dokument. Firma nie składa oświadczeń co do czasu otrzymania informacji przez Klienta i nie może zagwarantować, że otrzyma on właściwe informacje w tym samym czasie, co inni Klienci.

10.3.6. Przyjmuje się za zrozumiałe, że komentarze rynkowe, wiadomości i/lub inne informacje dostarczane lub udostępniane przez Firmę mogą ulegać zmianom i mogą zostać wycofane w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

 1. Brak Gwarancji Zysku

11.1. Firma nie zapewnia żadnych gwarancji zysku, ani też gwarancji zapobiegnięcia stratom podczas handlu Instrumentami Finansowymi. Klient nie otrzymał żadnych gwarancji tego rodzaju od Firmy ani od żadnego z jej przedstawicieli. Klient jest świadomy zagrożeń nieodzownych przy handlu Instrumentami Finansowymi i jest finansowo zdolny powziąć tego rodzaju ryzyka i zdolny ponieść wszelkie odniesione straty.